کلیک کنید
کلیک کنید

ماهواره یوتل ست

10723

          27500

افقی

Auto

فرکانس دوم : ماهواره یوتل ست

10721

27500

افقی

Auto